شهباز محسنی

فرهنگی

1- صرف و نحو :

1-شرح ابن عقیل2جلد(  با حاشیه محی الدین بهتر است)(همه دانشگاهها)*

دانلود این کتاب

2- النحو الوافی ۴جلد بدون بخش های ( زیادة و تفصیل )(تربیت مدرس)

دانلود این کتاب

 

3-مغنی اللبیب باب 4و5(علامه و تربیت مدرس)

دانلود این کتاب

4-موسوعة الصرف والنحو امیل بدیع یعقوب

 

۲- بلاغت

1- مختصر المعانی(همه دانشگاهها)*

دانلود این کتاب

2- دراسة فی مسائل بلاغیة هامة ( دکتر محمد فاضلی - انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ جدید از انتشارات سمت، ( تربیت مدرس)

3- جواهر البلاغة *

دانلود این کتاب

۳- مقاله نویسی و إنشاء :

1-تاریخ ادبیات شوقی ضیف 4 جلد

دانلود این کتاب

2-تاریخ ادبیات دکتر محمد علی آذرشب، انتشارات سمت

۴- متون نظم و نثر

المجانی الحدیثه ( ۵ جلد)

قرآن کریم (جزء 30مهمتر است)

[نهج البلاغة

  آثار شعری و نثری شعراء و نویسندگان معاصر عربی(خصوصا بیاتی ، سیاب و خلیل حاوی و اسطوره در شعر آنها که برای فهم این مطالب بهترین کتاب کتاب کارکرد سنت در شعر معاصر عرب انتشارات دانشگاه فردوسی است)

5-تاریخ ادبیات

1-الجامع فی تاریخ الأدب العربی حنا الفاخوری 2جلد*

دانلود این کتاب جلد2    جلد 1

2-کارکرد سنت در شعر معاصر عرب

3-مدارس الأدب العربی الحدیث، الدکتور صادق خورشا، انتشارات سمت*

4-تاریخ الأدب العربی المعاصر و تطوره محمود شکیب انتشارات دانشگاه چمران اهواز*

6- ادبیات تطبیقی(فقط دانشگاه مدرس)

1-الأدب المقارن أصوله و مناهجه  ( محمد غنیمی هلال )

دانلود این کتاب

7- نقد أدبی

1-النقد الأدبی سید قطب

دانلود این کتاب

2-النقد الأدبی شوقی ضیف

دانلود این کتاب

7-زبان انگلیسی تخصصی

1- : تاریخ أدبیات عربی ( رینوالد نیکلسون ترجمه شده به فارسی توسط خانم کیوان کیوان دخت

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 14:46  توسط شهباز محسنی  |